Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης/ Αίτηση υποψηφιότητας


Κεντρική Διοίκηση
Γενική Γραμματεία

Αθήνα, 9/5/2018
Αρ. Πρωτ. 2450

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σύμφωνα με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 26ης Απριλίου 2018 και σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ και την υπ' αριθ. 440/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καλεί τα Ιδρυτικά και τα Τακτικά Μέλη του ΕΕΣ, τα εγγεγραμμένα μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2013, δηλαδή μέχρι την ημέρα κατά την οποία υφίστατο η τελευταία αιρετή Διοίκηση του ΕΕΣ, σε

 Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η

που θα συγκληθεί την 3η Ιουνίου 2018 ημέρα Κυριακή  και ώρα 9.30 π.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ (Αθανασίου Διάκου 28-34, 11743 Αθήνα, τηλ. 210-9288400) με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή 25 Μελών για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την 10η Ιουνίου 2018,  ημέρα  Κυριακή στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα.

Αθήνα 8/5/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
Πρέσβης ε.τ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα παρακαλούνται να καταθέσουν (ώρες 11.00 έως 14.00) σχετική δήλωση αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο στη Γενική Γραμματεία του ΕΕΣ μέχρι και 25/5/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσ.

Παρακαλούνται τα Μέλη να προσέλθουν στη Συνέλευση αυτοπροσώπως.

Σε περίπτωση πάντως αδυναμίας προσελεύσεως, κάθε Μέλος δύναται να αντιπροσωπευθεί και να αναπληρωθεί από άλλο Μέλος με εξουσιοδότηση (άρθρο 16 παρ. 4 του Καταστατικού), στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η ημερομηνία γεννήσεως, η διεύθυνση, το επάγγελμα, το τηλέφωνο, το e-mail και ο αριθμός ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτουμένου, καθώς και η εκδούσα την ταυτότητα Αστυνομική Αρχή.

Οι εξουσιοδοτήσεις που θα κατατεθούν την ημέρα των αρχαιρεσιών θα πρέπει να είναι επικυρωμένες νομίμως από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.

Την ευθύνη της εγκυρότητας της εξουσιοδοτήσεως θα φέρει το Μέλος, στο οποίο παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση.

Έκαστο Μέλος δεν δύναται να εκπροσωπήσει περισσότερα των δύο Μελών.

Επισημαίνεται ότι για τα κατά παράβαση του Νόμου και του Καταστατικού του ΕΕΣ, βάσει της ανωτέρω 440/2018 αποφάσεως, εγγεγραμμένα μέλη από προηγούμενες Προσωρινές Διοικήσεις θα αποφασίσει η Αιρετή Διοίκηση που θα προκύψει από τις κατά τα άνω αρχαιρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΣ (Λυκαβηττού 1, τηλ. 210-36.13.563 - 210-36.06.592, από 8.30- 14.30)


Κατεβάστε την πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης, 
πιέζοντας εδώ

Κατεβάστε την Αίτηση υποψηφιότητας Tακτικού Mέλους Ε.Ε.Σ.,
πιέζοντας εδώ (.docx) και εδώ (.pdf)

<< Επιστροφή