Αρχική σελίδα   » Άρθρα - Νέα
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ε.Ε.Σ.


Κεντρική Διοίκηση
Γενική Γραμματεία

Αθήνα, 6/03/2019
Αρ. Πρωτ. 4351

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Ανδρέας Μαμαντόπουλος, σύμφωνα με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού στις 7/02/2019 και σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΕΣ, καλεί τα Μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε

 Γ ε ν ι κ ή   Σ υ ν έ λ ε υ σ η

που θα συγκληθεί την 31η Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή, με ώρα προσέλευσης την 11η π.μ., ταυτόχρονα στην Αθήνα και στα Περιφερειακά Τμήματα του ΕΕΣ ανά την Επικράτεια, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης 21 Τακτικών Μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣ και 7 Αναπληρωματικών Μελών, 5μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και 3μελούς Επιτροπής Δεοντολογίας.
2.
Εκλογή 21 Τακτικών Μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΣ και 7 Αναπληρωματικών Μελών.
3. Εκλογή 5μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής ΕΕΣ.
4. Εκλογή 3μελούς Επιτροπής Δεοντολογίας ΕΕΣ.

Οι τόποι διεξαγωγής της ορίζονται από τους αντίστοιχους τόπους εγγραφής εκάστου Μέλους του ΕΕΣ, για το λόγο αυτό έκαστο Μέλος του ΕΕΣ ασκεί τα δικαιώματά του προσερχόμενο στους κατωτέρω αναφερόμενους χώρους (δείτε σχετικό πίνακα πιέζοντας εδώ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της συνολικής προβλεπόμενης απαρτίας στην ως άνω Γενική Συνέλευση ΕΕΣ, θα συγκληθεί Α΄ Επαναληπτική Σύνοδος Γενικής Συνέλευσης ΕΕΣ, στις 7 Απριλίου 2019, στους ίδιους τόπους και την ίδια ώρα.

Αθήνα, 6/03/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΣ

Dr. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση  υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΕΣ (Γενική Γραμματεία ΕΕΣ, ώρες 11.00 έως 14.00) μέχρι και 20 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Σε περίπτωση που κάποια ή όλα από τα δικαιολογητικά αυτά έχουν ήδη κατατεθεί από τον υποψήφιο στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΕΣ και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής για το νομότυπο της αίτησης απαιτείται: α) η αίτηση να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υποψηφίου από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ, β) η σφραγίδα του ταχυδρομείου να φέρει ως ημερομηνία ταχυδρόμησης το αργότερο την 20/3/2019 και γ) η αίτηση να σταλεί είτε με FAX, αριθμός FAX 210-3609039, είτε με e-mail secretary_general@redcross.gr στη Γενική Γραμματεία ΕΕΣ, το αργότερο έως την 20/3/2019 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΣ (Λυκαβηττού 1, τηλ. 210 36 13 563 - 210 36 06 592, από 8.30 - 14.30), καθώς και στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα ΕΕΣ ανά την επικράτεια.
 

 

Κατεβάστε την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης Ε.Ε.Σ., πιέζοντας εδώ

 

<< Επιστροφή