Αρχική σελίδαΤομείς & Διευθύνσεις Ε.Ε.Σ.Τομέας Κοινωνικής ΠρόνοιαςΠρογράμματα Επιχορηγούμενα από Εθνικούς & Κοινοτικούς Πόρους    » Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα

Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει την ευθύνη λειτουργίας τριών Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, με δυνατότητα φιλοξενίας (30) ασυνόδευτων ανηλίκων το καθένα.

Βασικός στόχος της λειτουργίας των Κέντρων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας καθώς και η σταδιακή αυτονόμηση των φιλοξενούμενων ανηλίκων. Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και υποστηριχτικών υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων, ο σεβασμός της αξιοπρέπειάς τους, η αναγνώριση της ατομικής αξίας και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη των ικανοτήτων τους εντός και εκτός των κέντρων φιλοξενίας.

Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

·       Κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, όπως στέγαση, σίτιση, ασφάλεια κ.ά.

·       Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
·       Νομική συμβουλευτική
·       Διερμηνεία για το σύνολο των υπηρεσιών
·       Διασφάλιση της πρόσβασης των ανηλίκων στο εκπαιδευτικό σύστημα και υποστηρικτική διδασκαλία εντός της δομής (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, κλπ)
·       Προαγωγή της υγείας και υπηρεσίες ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ενημέρωση - εκπαίδευση σε θέματα αγωγής υγείας, κάλυψη αναγκών πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των φιλοξενουμένων ανηλίκων
·       παροχές σε είδος (είδη ατομικής υγιεινής, ένδυση, υπόδηση, οικονομικό βοήθημα)

Το προσωπικό που απασχολείται σε κάθε  Κέντρο καλύπτει τις κάτωθι ειδικότητες:

·       1 συντονιστής

·       2 κοινωνικοί λειτουργοί
·       2 ψυχολόγοι
·       1 εκπαιδευτικός
·       3 διερμηνείς
·       1 νομικός σύμβουλος
·       1 διατροφολόγος
·       1 διοικητικός υπάλληλος
·       6 φροντιστές

Τα τρία Κέντρα Φιλοξενίας λειτουργούν με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως εξής:

A.      Χρηματοδότηση λειτουργίας Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου, από 01/01/2018 με παράταση της χρηματοδότησης έως 31/12/2020.

B.      Χρηματοδότηση λειτουργίας Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα, από 01/05/2018 με παράταση της χρηματοδότησης έως 31/12/2020.

Στη διάρκεια του 2018 φιλοξενήθηκαν 81 ανήλικοι στο Κέντρο Φιλοξενίας στην Αγριά Βόλου, 50 ανήλικοι στο αντίστοιχο Κέντρο της Αθήνας και 64 στο Κέντρο Φιλοξενίας των Καλαβρύτων.

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση των συγκεκριμένων Κέντρων, όπως επίσης και τη συνολικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

Το Έργο «Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα» με κωδικό ΟΠΣ 5022189, εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο «¶συλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή / 'Aσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και χρηματοδοτούνται μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.